corporate governance

Good Governance kan gedefinieerd worden als een stelsel van activiteiten en maatregelen dat de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden van een organisatie waarborgt.
Daarbij richt governance zich op een efficiënte en effectieve realisatie van de beleidsdoelstellingen en het op een transparante wijze verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. Woningstichting Heteren onderschrijft de uitgangspunten van de Governance code. Onderaan deze pagina vindt u de documenten behorende bij de Governance code.

vragen?

Voor vragen over de Governance code kunt u altijd contact opnemen met de heer R.A. Maatman, directeur-bestuurder van Woningstichting Heteren.