Prestatieafspraken 2020

Duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid zijn de thema’s van de Prestatieafspraken van 2020.
De afspraken zijn ondertekend door de gemeente Overbetuwe, de 3 woningcorporaties Vivare, Woonstichting Valburg en Woningstichting Heteren en de drie huurdersorganisaties.

Verduurzamen van de sociale huurvoorraad
Gezamenlijk wordt gewerkt naar een CO2-neutrale sociale huurvoorraad in 2050. De basis hiervan wordt gemaakt in een Transitievisie Warmte van de gemeente. Het zetten van realistische stappen, aansluitend bij de renovatieplanning van woningen is het uitgangspunt om de huurvoorraad CO2-neutraal te maken. Voor de huurder zullen de maatregelen niet voor stijging van de woonlasten zorgen en in ieder geval voor extra comfort in de woning.

Voldoende beschikbare woningen in leefbare wijken
De corporaties, gemeente en huurdersorganisaties hebben als gemeenschappelijke doel benoemd om voldoende te bouwen. Om op dit manier voor alle huidige en toekomstige inwoners van Overbetuwe een passende plek in een voor hen geschikte woning te hebben. Daarvoor is het van belang dat de woningbouw en renovaties op gang worden gehouden en waar mogelijk worden versneld. Tevens is hierbij constant aandacht voor de leefbaarheid in de wijken.

Met het ondertekenen van de prestatieafspraken is de start gegeven om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gestelde doelen.